Việc tiến hành kiểm tra trên máy đo 3D giúp đảm bảo độ chính xác trong quá trình gia công, lắp đặt đồ gá và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra đo lường với độ chính xác cao.
Trong công tác lắp đặt đồ gá cho máy gia công, không những lập trình, chúng tôi còn góp phần kiểm soát chất lượng của khách hàng bằng cách cung cấp các giá trị Cp từ các đợt vận hành thử nghiệm liên tục.