Taisei Engineering đang phát triển một hệ thống băng tải với chủ đề “băng tải có bộ não”.
Hệ thống nhiều băng tải mô phỏng đầy đủ hình dạng, kiểu vận chuyển và hiệu quả vận chuyển của các vật thể được vận chuyển từ phôi lớn đến phôi nhỏ và thêm chức năng phân loại (chức năng phân loại) vào công nghệ vận chuyển bằng cách gắn kết với công nghệ cảm biến độc đáo của chúng tôi. Chúng tôi đề xuất và cung cấp.
Gần đây, có nhiều trường hợp robot được kết hợp vào việc cung cấp phôi từ c / v cấp nguyên liệu cho máy gia công và cung cấp phôi từ máy gia công sang c / v chuyển giao, và trao đổi với các chương trình của robot như giao tiếp hệ thống tại thời điểm đó.Chúng tôi thiết kế và sản xuất một hệ thống băng tải tổng bao gồm.