Chúng tôi thiết kế và sản xuất đồ gá gia công cho các trung tâm gia công khác nhau.
Ngoài việc chế tạo đồ gá bao gồm các chỉ số, chúng tôi cũng có thể chăm sóc tại nhà thân trung tâm gia công và thực hiện gia công thử từ việc tạo các chương trình gia công.
Chúng tôi thiết kế đồ gá bằng 3D CAD và nắm bắt trước xác nhận can thiệp của chuyến lưu diễn. Ngoài ra, chúng tôi đã giới thiệu máy in 3D từ giai đoạn đầu, và chúng tôi đang thực hiện công việc thiết kế trong khi kiểm tra công việc thực tế ở giai đoạn thiết kế.